GST logo

Lid worden van GST is eenvoudig en kan online.
De kosten voor het lidmaatschap van Gay Sporting Tilburg staan hieronder vermeld. Het lidmaatschap bestaat uit 2 componenten: lidmaatschap vereniging en eventueel een sportbijdrage.

Lidmaatschap

Bijdrage GST

Bijdrage sport

Totaal

 Volleybal

 € 15,00

€ 175,00

€ 190,00

 Badminton

 niet in 23/24

niet in 23/24

niet in 23/24

 Zwemmen, Wandelen, Hardlopen

 € 15,00

nvt*

€ 15,00

 Vriend van GST

 € 15,00

nvt 

€ 15,00

* Zwemmen, wandelen en hardlopen: je betaalt zelf de overige kosten (bv. consumpties en toegang tot het zwembad)

Contributie
De jaarcontributie bestaat uit een jaarlijkse, door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen, basiscontributie voor alle leden en een sporttakafhankelijke contributie voor badminton en volleybal (zie hierboven). Na inschrijving ontvang je bericht over de verschuldigde contributie. Deze kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL66 INGB 0007 7355 52 t.n.v. Gay Sporting Tilburg, o.v.v. Contributie GST + <SPORT> + <JE NAAM>. Je ontvangt ook een betaalverzoek vanuit de vereniging.

Het lidmaatschap geldt voor het hele verenigingsjaar (augustus t/m juli)
Opzeggen kan alleen per verenigingsjaar voor de start van het nieuwe seizoen, waarbij een opzeggingstermijn van minimaal 4 weken geldt (artikel 5, lid 3 Statuten). Bij een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd (artikel 5, lid 8 Statuten).

GST is niet aansprakelijk voor schade en of letsel van / door leden
Ieder lid van Gay Sporting Tilburg moet een eigen Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en een ziektekostenverzekering afgesloten hebben. Bij inschrijving verklaar je dat je deze hebt. Gay Sporting Tilburg is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel toegebracht aan leden/derden en/of eigendommen van leden/derden. Nadere details zijn te vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, op te vragen bij het bestuur.

Zo gaan we om met jouw verstrekte gegevens
Je gegevens worden door GST geregistreerd. Gay Sporting Tilburg verwerkt persoonsgegevens conform de privacyverklaring. Deze is behalve online beschikbaar, ook op te vragen bij het bestuur. Bij aanmelding als lid, stem je in met verwerking van jouw persoonsgegevens voor het lidmaatschap. Daarnaast gebruiken we je telefoonnummer voor communicatie doeleinden vanuit de vereniging. Bijvoorbeeld om je te informeren, middels Whatsapp, over sport- en verenigingsactiviteiten. 

Inschrijven bij GST